[1]
Shalvi Sharma, Dave Hetal H, Bharathi K, Choudhary Poonam and Dash Bhagyaranjan 2021. PITTAJA ARTAVADUSHTI AND ITS TREATMENT: A CASE STUDY. International Journal of Ayurveda and Pharma Research. 9, 1 (Feb. 2021), 53-61. DOI:https://doi.org/10.47070/ijapr.v9i1.1709.