[1]
Prashant Sakharam Bhokardankar, Sandeep Gorakh Mane and Bhupendra Prakash Khairanar 2019. AN OVERVIEW OF SHATAVARI (ASPARAGUS RACEMOSUS) AN AYURVEDIC DRUG . International Journal of Ayurveda and Pharma Research. 7, 7 (Sep. 2019), 60-65. DOI:https://doi.org/10.47070/ijapr.v7i7.1256.