[1]
S.Gnana Prasuna, B. Harinatha Chary, and Manu.R, “HYPOTHYROIDISM – A MANIFESTATION OF AVARANA”, Int J Ayu Pharm Res, vol. 8, no. 12, pp. 47-50, Jan. 2021.