(1)
S.Gnana Prasuna; B. Harinatha Chary; Manu.R. HYPOTHYROIDISM – A MANIFESTATION OF AVARANA. Int J Ayu Pharm Res 2021, 8, 47-50.